Жастар ісі

Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымында Жастар ісі жөніндегі комитеттің жұмысын ұйымдастыру жөніндегі әдістемелік ұсынымдар

I. Жалпы ережелер

1.1 Осы Әдістемелік ұсынымдар техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымында Жастар ісі жөніндегі комитеттің қызметін қалыптастыру және ұйымдастыру тәртібін (бұдан әрі – Ұсынымдар) айқындайды.

         1.2 Колледждің Жастар ісі жөніндегі комитеті (бұдан әрі – ЖІК) техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беруұйымындағы өзін-өзі басқару нысандарының бірі болып табылады және студент жастардың тыныс-тіршілігінің маңызды мәселелерін шешуге, оның әлеуметтік белсенділігін дамытуға, әлеуметтік бастамаларды қолдауға және іске асыруға бағытталған мақсаттарды іске асыру үшін колледждің бастамасы бойынша құрылады.

         1.3 Комитет колледж студенттерінің тұрақты жұмыс істейтін өкілді және үйлестіруші органы ретінде құрылады және комитет отырысында қабылданатын Комитет туралы ереже негізінде әрекет етеді.

1.4 Әрбір студент осы ұсыныстарға сәйкес Комитет активіне сайлауға және сайлануға құқылы.

1.5 Комитеттің қызметі мен шешімдері колледждің барлық студенттеріне бағытталған және таратылады.

1.6ЖІК өз қызметінде Қазақстан Республикасының Конституциясын, Қазақстан Республикасының «Білім туралы», «Мемлекеттік жастар саясаты туралы» Заңдарын, Қазақстан Республикасының өзге де нормативтік құқықтық актілерін, сондай-ақ осы ұсынымдарды басшылыққа алады.

2. Жастар ісі жөніндегі комитетінің мақсаттары мен міндеттері

2.1 ЖІК мақсаты — азаматтық мәдениетті, студенттердің белсенді азаматтық ұстанымын қалыптастыру, олардың әлеуметтік жетілуін, дербестігін, өзін-өзі ұйымдастыру және өзін-өзі дамыту қабілетін дамытуға жәрдемдесу.

2.2 ЖІК қызметінің міндеттері:

студенттердің құқықтары мен мүдделерін қорғауға және білдіруге, оның ішінде олардың мүдделерін қозғайтын білім беру, әлеуметтік-тұрмыстық және өзге де мәселелерді шешуге жәрдемдесу;

студенттерді жоғары білікті мамандарды даярлауға байланысты барлық мәселелерді шешуге тарту;

колледждің басқару органдарына білім беру және ғылыми міндеттерді шешуге, студенттердің бос уақыты мен тұрмысын ұйымдастыруға, салауатты өмір салтын насихаттауға жәрдемдесу;

колледждің құрылымдық бөлімшелеріне білім беру және тәрбие процесі аясында өткізілетін іс-шараларға ықпал ету;

студенттердің санасын және олардың білім деңгейіне деген талаптарын арттыруға, мүлікке ұқыпты қарауға, колледждің рухы мен дәстүрлеріне патриоттық көзқарасқа бағытталған жұмыстарды жүргізу;

колледж қызметітуралыстуденттердіақпараттандыру;

қазақстандық қоғамды дамытудың нақты күші мен стратегиялық ресурсы ретінде студент жастар туралы қоғамдық пікірді қалыптастыруға қатысу;

қоғамдық маңызы бар жастар бастамаларын іске асыруға жәрдемдесу.

2.3.Колледжде ЖІК қызметі өңірдің, колледждің ерекшелігін ескере. отырып анықталатын басқа да міндеттерді шешуге бағытталуы мүмкін.

3. Жастар ісі жөніндегі комитетінің құрылымы

3.2 ЖІК-ті басқаруды сайлау кезінде колледж студенттері мен педагогтері сайлайтын төраға жүзеге асырады.

3.1 ЖІК төрағасы мен мүшелері бөлімдердің студенттік кеңестерінің жиналыстарында 1 жыл мерзімге сайланады.

3.2 ЖІК төрағадан, төрағаның орынбасарларынан, топ көшбасшыларынан, ЖІК мүшелерінен тұрады. Қажет болған жағдайда Комитеттің шешімі бойынша оның құрамына колледж студенттері арасынан комитет мүшелері қосымша іріктелуі мүмкін. Комитет мүшелерін қосымша сайлау бөлімдердің студенттік кеңестерінің жиналыстарында өтеді.

4. Жастар ісі жөніндегі комитеттің қызметі

4.1 ЖІК қызметі жүктелген міндеттер мен функциялардың орындалуына дербес жауапты болатын колледж директорының тәрбие жұмысы жөніндегі орынбасарының (ЖІК инспекторының) бақылауымен жүзеге асырылады.

4.2 Төраға:

ЖІК қызметіне басшылық жасайды және ЖІК жүктелген міндеттердің орындалуына және оның өз функцияларын жүзеге асыруына жеке жауап береді;

өз орынбасарлары арасында міндеттерді бөледі және олардың қызметін үйлестіреді;

өз міндеттерін орындау кезінде колледж басшылығы берген құқықтарды пайдаланады.

4.3 ЖІК колледж директорының ТЖ жөніндегі орынбасарына (ЖІК инспекторына), колледждің ЖІК туралы ережені бекітуге ұсынады.

4.4 ЖІК мынадай бағыттар бойынша секторлар құрамын қалыптастырады және бекітеді:

тәрбие, әлеуметтік саясат және волонтерлік бағдарламалар;

ақпараттық қамтамасыз ету;

жастар бағдарламалары мен жобалары;

инновациялық даму және ғылыми-зияткерлік бағдарламалар;

спорттық-сауықтыру бағдарламалары;

Шығармашылық-бос уақыт бағдарламалары мен жобалары.

4.5 ЖІК қызметін жоспарлау колледждің жұмыс жоспары (стратегиялық, перспективалық) негізінде жүзеге асырылады.

4.6 ЖІК өкілдері колледждің барлық алқалық органдарының жұмысына қатысады.

4.7. ЖІК Қоғамдық жастар құрамалары мен колледж қызметін үйлестіреді.

4.8 ЖІК отырыстарында жастардың қызметіне қатысты барлық мәселелерді қарайды, колледждің студенттік бірлестіктерінің баяндамаларын, есептерін тыңдайды.

4.9 ЖІК инспекторымен бірлесіп мемлекеттік және үкіметтік емес ұйымдармен байланысты жүзеге асырады.

5. Жастар ісі жөніндегі комитеттің құқықтары мен міндеттері

5.1 ЖІК мыналарға  құқығы бар:

колледж студенттерінің мүдделерін қозғайтын ережелерді, жұмыс жоспарларын әзірлеуге және жетілдіруге қатысу;

білім беру процесінің сапасын бағалауға қатысу, студенттердің ғылыми және кәсіби мүдделерін ескере отырып, оны оңтайландыру, оқу сабақтарының кестесін, емтихандарды өткізу кестесін түзету, өндірістік практиканы ұйымдастыру, студенттердің өмірі мен демалысын ұйымдастыру бойынша колледждің басқару органдарына ұсыныстар дайындау және енгізу;

студенттердің мүдделерін қозғайтын әлеуметтік-тұрмыстық және қаржылық мәселелерді шешуге, оның ішінде стипендиялық қордың қаражатын, дотациялар мен мәдени-бұқаралық және спорттық-сауықтыру іс-шараларына, демалыс пен емделуге бөлінетін қаражатты бөлуге қатысу;

студенттердің колледжде, сондай-ақ студенттік жатақханаларда оқу тәртібі мен ішкі тәртіп ережелерін бұзуына байланысты мәселелерді қарауға қатысу;

оқу және оқудан тыс қызметтің түрлі салаларындағы жетістіктері үшін, оның ішінде Комитеттің қызметіне және колледждің қоғамдық өміріне белсенді қатысатын студенттерді көтермелеу жүйесін әзірлеуге және іске асыруға қатысу;

колледж студенттерінің өтініштері мен шағымдарын қарау және қарауға қатысу;

колледж басшылығынан белгіленген тәртіппен Комитеттің қызметі үшін қажетті ақпаратты сұратуға және алуға;

колледждің материалдық-техникалық базасын және үй-жайларын пайдалану мәселелерін шешу бойынша ұсыныстар енгізу, белгіленген тәртіппен колледж басшылығының иелігіндегі ақпаратты пайдалану;

студенттердің мүдделерін қозғайтын бұйрықтар мен өкімдерді белгіленген тәртіппен жоғары тұрған органдарға шағымдануға;

студенттердің құқықтары мен бостандықтары, сондай-ақ Комитет және студенттік өзін-өзі басқару мүшелерінің құқықтары бұзылған және шектелген жағдайларда колледждің басшылығына бұзылған құқықтарды қалпына келтіру және кінәлі тұлғаларға тәртіптік шаралар қолдану жөнінде ұсыныстар енгізу;

студенттердің құқықтары мен бостандықтарын қорғау үшін наразылықтың заңды нысандарын анықтау және пайдалану;

колледждің сабақтан тыс іс-шараларын жоспарлауға, дайындауға, өткізуге және талдауға тікелей қатысу;

колледжде құрылатын кеңестер мен клубтардың жұмысына қатысу.

5.2 ЖІК мыналарға міндетті:

студенттердің санасын және олардың білім деңгейіне деген талапты арттыруға, колледж мүлкіне ұқыпты қарауға тәрбиелеуге, оқу корпустары мен студенттік жатақханаларда оқу тәртібі мен құқықтық тәртіпті нығайтуға, студенттердің азаматтық сана-сезімін арттыруға, борыш пен жауапкершілік сезімін тәрбиелеуге бағытталған жұмысты жүргізу;

колледж жарғысын және ішкі тәртіп ережелерін орындау бойынша студенттермен жұмыс жүргізу;

білім беру қызметін ұйымдастыру мәселелерінде колледж басшылығына көмек көрсету;

ЖІК келіп түсетін студенттердің барлық өтініштері мен өтініштерін белгіленген тәртіпте уақытылы қарау;

Комитеттің Ережесіне және оқу жылына арналған жұмыс жоспарына сәйкес жұмыс жүргізу;

студенттердің әлеуметтік маңызды бастамаларын қолдау;

қажетті әлеуметтік-тұрмыстық жағдайларды, сондай-ақ студенттердің оқуы мен демалысы үшін жағдай жасауға жәрдемдесу;

колледж басшылығы, мемлекеттік органдар, қоғамдық бірлестіктер, өзге де ұйымдар мен мекемелер алдында студенттердің мүдделерін білдіру және қорғау;

тиісті деңгейдегі колледжбасшылығын өз қызметі туралы хабардар ету.

6. Жастар ісі жөніндегі комитеттерінің қызметін қамтамасыз ету

Колледж басшылығы клубтардың қызметін қамтамасыз ету үшін қажетті жағдайлар жасайды, үй-жайларды (кабинеттерді), байланыс құралдарын, ұйымдастыру техникасын және басқа да қажетті материалдарды өтеусіз пайдалануға береді.